تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

این روانیو خودت ساختی به چی زل میـزنی
بریزش دور این همه عکسو به چی قفلی زدی
گفتی بهم بمون کنارمو خودت رفتی ولی
بسمه هرچی کشیدم گل گرفتم این دلو
قید همه چی رو زدی بیخیال شدی یهو
من که همپای تو بودم از کی میزدی جلو
این شهر منو یاد تو میندازه
کسی با تو نمیـسازه جز من
رفتی منو پس میزدی از قصد بریم
بت حـواسم هست اینو صد بار گفتم
این جا نیستی و صـدات میاد تو گوشم
توی هر جمعی برم تنها یه گوشم
تو خودت خواستی همش تیره بپـوشم
این دلم دلتنگته دوباره تو نگام کـنی
اسممو دوس دارم اگه تو صدام کـنی
میشه باز صـدام کنی