تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

آی خدا دل گیرم ازت‌، آی زندگی سیرم ازت
آی زندگی میمیرم و عمرمو میگیرم ازت
این غـصه های لعنتی از خنده دورم میکـنن
این نفس های بی هدف زنده به گورم میکـنن
چه لحـظه های خوبیه ثانیه های آخره
فرشته مردن من ــــ منو از اینجا میبـره
آی خدا دل گیرم ازت‌، آی زندگی سیرم ازت
آی زندگی میمیرم و عمرمو میگیرم ازت