تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه
که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه
تو تا صبح چشمامت باز بمونه
و این دیوونه واسه تو اواز بخونه باز یدونه
چشمام اگه کاسه خونه واسه اونه
که فاز هیچ جا نیست به غیر از فاز خونه
تو تا صبح چشمامت باز بمونه
و این دیوونه واسه تو اواز بخونه باز یدونه