تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

 ـــ  دراین زمانه بی هیاهوی لال پرست
 ـــ خوشا به حال کلاغان قیل وقـــال پرست 
چگونه شرح دهم لحظه لحظه خود را 
برای این همه ناباور خیال پـرست
 برای این همه ناباور خیال پــرست
 ـــ  به شب نــشینی خرچنـگ های مردابی
چگونه رقص کند ماهی زلـــال پرست
رسیده ها چه غریب و نچیده می افـتد
به پای هرزعلف های باغ کال پرست ــ
 ـــ  به پای هرزعلف های باغ کال پــرست 
  ــ  رسیده ام به کمالی که جز انالحق نیست 
 ـــ  کمال دارا برای منه کمال پرست 
هنوزم زنده ام و زنده بودنم خاریست
به تنگ چشــمی نامردم زوال پـرست
به تنگ چشمی نامردم زوال پـرست 
 ـــ  به شب نـشینی خرچنـگ های مردابی
چگونه رقص کند ماهی زلـــال پرست
رسیده ها چه غریب و نچیده می افتن
ــ  به پای هرزعلف های باغ کال پـرست
ــ  به پای هرزعلف های باغ کال پـرست