تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

روزا با تو زندگی رو ___
پر از قشنگی میبینم 
شبــا به یاد تو همش ـــ
خوابای رنگی میبیــنم 
   ـــ  چشم تو رنگ عسل ـــ
توی چشــم تو نگاه ــ
مثل شاه  بیت غزل ــ
لــب تو غنــچه ی نیمه بازه باغ 
تن تو  آتیش سوزنده ی داغ ــ 
قد تو *مثل سپیــدار بلند    ــ
دل تو نرم تر از  صبح پرند 
نرم تر از صبـح پرند
نرم تر از  ــ  صبح پرند
  ــ  قرمزیه لبای تو  ـــ
تو هیچ مداد رنــگی نیست 
خودت توآیینه هاببین  ــ 
رنگ که به این قشنــگی نیست
شاخه گل  حیاط ما        ــ
به آب و رنـگش مینازه 
  اما تو که خونه باشی 
هی پیش تو رنگ می بازه
  اما تو که خونه باشی 
هی پیش تو رنگ می بازه