نکات این آهنگ

تغییر گام:
سرعت:115
گام اصلی:Dm

ــــ شب به اون چشمات خواب نرسه

به تو می خوام مهـ ـتاب نرسه

ـــ بریم اونجا، اونجا که دیگه

به تو دست آفـ ـتاب نرسه

ــــ عاشقت بودن عشق منه

اینو قلبم فر یاد می زنه

ــــ گریه ی مستی داره صدام

این صدای عا شق شدنه

ــــ قصه ی عشقت باز صدا مه

یه شب مستی باز سر را مه

یه نفس بیشتر فاصله مون نیست

چه تب و تابی باز تو شبا مه

تو که مهتابی تو شب من

ـــ تو که آوازی رو لب من

ــــ اومدی موندی شکل دعا

ـــ توی هر یا رب، یا رب من

ــــ شب به اون چشمات خواب نرسه

به تو می خوام مهـ ـتاب نرسه

ـــ بریم اونجا، اونجا که دیگه

به تو دست آفـ ـتاب نرسه