تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

هر جور میتونی بمون من با تو سازش میکـنم
هر بار میــگـفتم نرو اینبار خــواهش میکـنم
با زخم تنـهاتر شدن محـتاج تسـکینم نکـن
تنهاتر از من نیستی تنهاتر از ایــــــــــنم نکـن
با گریه های هر شبم دنـبال مرهم نیستم ــــ 
اینبار بشکن بغضمو فکر غرورم نیســتم
کی گفته این خواهش منو 
تو چشم تو کم میکـنه
این التماس آخرم خیلی بزرگم می کنه       ـــــ    
باور نکن راضی بـشم    چون دوسـتت دارم بری
انقدر درا رو وا نکن من که نمیذارم بری ــــ 
یک عمر من پرپر زدم چون درد دوری کم نبود
اینا که میگم 
یک شب از چیزی که حس کردم نبود ــــ 
با گریه های هر شبم دنـبال مرهم نیستم ــــ 
اینبار بشکن بغضمو فکر غرورم نـیسـتــم ــــ 
کی گفته این خواهش منو 
تو چشم تو کم میکـنه
این التماس آخرم خیلی بزرگم میکــنــه ــــ