تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اینقد تورو دوست دارم که هیچکسی
کسی رو اینجوری دوست نداشت              
اینقد برات میمیرم قد یه دنیا
خوبی قد هزارتا ستاره
بی تو دلم میگیره وقتی تنها میشم کارم انتظاره
اینقد تورو دوست دارم که هیچکسی
کسی رو اینجوری دوست نداشت
وقتی نگاهم میکنی قشنگیاتو دوست دارم
حالت معصوم چشـات رنگ نگاتو دوست دارم
وقتی صداتو میشنوم دلم برات پر میزنه
ترسه یه روز ندیـدنت غم بزرگ قلبمه