تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

یه جورایی دلم گیره یه جورایی حواسم نیست
کلافم من یه وقتایی که عطرت رو لباسم نیست
تو دنـیامی نمیذارم یه مو حتی ازت کم شه
بمون پیشم نذار دنیا برای من جهـنم شه
من یه دیـوونم که باشی زنده میمونه
 ــــ عاشقی که چیزی از منطق نمیدونه
 ــــ من یه دیوونم که وقتی میری آشوبه
 ــــ قلبش از بس با توئه بی تو نمیکوبه
 ــــ من یه دیوونم که باشی زنده میمونه
 ــــ عاشقی که چیزی از منطق نمیدونه
من یه دیـوونم که وقتی میری آشوبه
 ــــ قلبش از بس با توئه بی تو نمیکوبه
فکـرت میزنه باز به سرم
وقتی خالیه دور و ورم
انگار همه ی دنیای من شدی تو عزیزم
از من نشدی دور یه قدم
ساختی با همه خوب و بدم
حال منو کی میدونه جز خود تو عزیزم
عزیزم
من یه دیـوونم که باشی زنده میمونه
 ــــ عاشقی که چیزی از منطق نمیدونه
من یه دیـوونم که وقتی میری آشوبه
 ــــ قلبش از بس با توئه بی تو نمیکوبه