تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

من توی کوچه های شهر پرسه میزنم
برای پیدا کردن سوژه های هضم پرسه میزنم
نبودن هایت را پرسه میزنم'
به این فکر میکنم کجا دیدمت 
همانجا پرسه میزنم
ترس از دیدمت دارم ازت دور میشوم
و در دور دست ها هم پرسه میزنم
خاطراتت را به پاهایم وصله میزنم
راه میوفتم و میروم پرسه میزنم
راه میوفتم و میروم پرسه میزنم
تو کدوم شعری توو کدوم باور 
تا کجای شهر تا کجای شب
تو ندونستی بعد از این با هر آدمی باشی
  نمیخوادت واقعا دست تو دست من بودی تو 
حرف های قبلمون بگو چی شد؟
زیر بارون بودیم  و   حالا بگو میگیری دستای کیو
من که داشتم جون میکندم
  بگو واسه چی هرز میرفتی
بعد از این با هرکی رفتی
  بگو که واسه ی تفریح هستی
خسته از هرکاری گذشتم
خسته از کارهای گذشتت
تو بمون من دیگه رفتم تو بـمون من دیگه خستم
دست تو دست من بودی تو 
حرف های قبلمون بگو چی شد؟
زیر بارون بودیم  و   حالا بگو میگیری دستای کیو