تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بـچه های محل دزدن عشق منو می دزدن
عشـق منو میدزدن
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بـچه های محل دزدن عشق منو می دزدن
عشـق منو میدزدن
ای یار قشنـگه مو بلند مشکی پوشم
با لنگه ابروهات شرق شرق نزنی تو گوشم
اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ بنمایی
خورشید که بخواد بالا بیاد روشو میپوشم
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بـچه های محل دزدن عشق منو می دزدن
عشـق منو میدزدن
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بـچه های محل دزدن عشق منو می دزدن
عشـق منو میدزدن
پنـجره رو وقتی که وا میکنی
به هر طرف نگاه نگاه میکنی
پنجره رو وقتی که وا میکنی
اینور و اونورو نگاه میکنی
از این کوچه تا اون کوچه میدونن
که با نگات مـنو صدا میکنی
که با نگات منو صـدا میکنی
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بـچه های محل دزدن عشق منو می دزدن
عشـق منو میدزدن
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بـچه های محل دزدن عشق منو می دزدن
عشـق منو میدزدن
ای یار قشنـگه مو بلند مشکی پوشم
با لنگه ابروهات شرق شرق نزنی تو گوشم
اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ بنمایی
خورشید که بخواد بالا بیاد روشو میپوشم
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بـچه های محل دزدن عشق منو می دزدن
عشـق منو میدزدن
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا
بـچه های محل دزدن عشق منو می دزدن
عشـق منو میدزدن
پنـجره رو وقتی که وا میکنی
به هر طرف نگاه نگاه میکنی
پنجره رو وقتی که وا میکنی
اینور و اونورو نگاه میکنی
از این کوچه تا اون کوچه میدونن
که با نگات مـنو صدا میکنی
که با نگات منو صـدا میکنی