تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

احساسی که به تو دارم یه حس فوق العاده ست
من عاشق کسی شدم
که خیلی صاف و ساده ست
احساسی که به تو دارم به هیشکسی نداشتم
من اسم این حال دل عاشق شدن گذاشتم
این اولین باره دلم داره
می گه آره دوست داره گرفتاره
بگو آره به بیچاره دوست داره
با یه قلب تیکه پاره
این اولین باره دلم داره
احساسی که به تو دارم یه حس عاشقانه ست
این حس دوست داشتن تو همیشه صادقانه ست
احساسی که به تو دارم  خیلی واسم عجیبه
چه نازنینی من دارم   ببین چقدر نجیبه
این اولین باره دلم داره