تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

پرده هارو میکشم آفـتاب بزنه باز توی اتاقم
پنجره رو وا می کنم تا عطر تو باز بیاد سراغم
بهترینامو می پوشم با یه هدفون توی گوشم
راه می افتم توی خیابون شاید با تو رو به رو شم
امروز یه روز دیگست مثل عید، وسط پاییز
امروز یه روز دیگست 
میبینی خوب همه چییز
چه هوایی شده امروز ــــــ صبح بخیر پیاده رو ها
این هوا جون میده پیاده بری بیخیال دنیا
وا میستم رو پل هوایی، نمیدونم که تو کجایی
همه شهر زیر پاهامه ــــــ یادت این بالا باهامه
یه حس خوبی بهم میگه تو هم بیـرونی
بیا پس پیشم ، من همون جام که خودت میدونی