تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

شک میکنم تو چشم تو گاهی به چشمای خودم
گاهی به دنـــــیای تو و گاهی به رویای خودم
شک میکنم وقتی که تو امروز و فردا میکنی
وقتی که گاهی بی سبب با من مدارا میکنی
شک میکنم حتی به عشق با هر تپش با هر نفس 
شک میکنم به آســــمون پشت در باز قفس
وقتی که دلتنگ همیم وقتی که عادت میکنیم
وقتی که از هم خسته ایم وقتی رعایت میکنیم
شک میکنم حتی به این احساس های    مشترک 
گاهی به تو گاهی خودم گاهی به این احـساس شک
وقتی که پشت گریه هات لبخندتو بو میکشم
وقتی که قلب گیجمو این سو و اون سو میکشم