تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا می گذری
تولد دوبارته اسم اونو که می بری
وقتی کسی رو دوست داری 
میخوای بهش تکیه کنی
بگی که محتاجشی و به خاطرش گریه کنی
وقتی کسی رو دوست داری حاضری دنیا بد باشه
فقط اونی که دوست داری عاشقی رو بلد باشه
حاضری که بگذری از مقررات و دین و درس
 وقتی کسی رو دوست داری 
معنی نداره دیگه ترس
وقتی کسی رو دوست داری 
به خاطرش می ری به جنگ
به خاطرش دروغ میگی قلبت میشه یه تیکه سنگ
وقتی کسی رو دوست داری دنیا رو از یاد می بری
دار و ندارتو می دی تا اونو به دست بیاری
حاضری هرچی دوست نداشت به خاطرش رها کنی
حسابتو حسابی از مردم شهر جدا کنی
حاضری هر روز سر اون با آدما دعوا کنی
غرورتو بشکنی و باز خودتو رسوا کنی
وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا می گذری
تولد دوبارته اسم اونو که می بری
وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا می گذری
تولد دوبارته اسم اونو که مـی  بری