تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

شبا هـمش به میـخونه میـرم من
سراغ می و پیـمونه میـرم من
تو این میخونه ها خسته دردم
به دنبال دل خودم می گردم
تو این میخونه ها خسته دردم
به دنبال دل خودم می گردم
دلم گم شـده پیـداش می کـنم من
اگه عاشـقته وای به حالش
رسـواش میـکنـم من
وای به حالش رسـواش می کـنـم ــ من
یه روز خیمه زدی تو سرنوشـتم
منم از عاشقیم واست نوشـتم
گمون کردی هنوز پر شر و شورم
هنوز عاشقم و خیلی صبورم
شـبا هـمش به میـخونه میـرم 
سراغ می و پیـمونه میـرم من
تو این میخونه ها خسته دردم
به دنبال دل خودم می گردم
تو این میخونه ها خسته دردم
به دنبال دل خودم می گردم
دلم گم شـده پیـداش می کـنم من
اگه عاشـقته وای به حالش
رسـواش میـکنـم من
وای به حالش رسـواش می کـنـم ــ من
   تو که قدر وفامو ندونسـتی
میشد یرنگ بمونی نتونسـتی
گمون نکـن تو دسـتات یه اسیـرم
دیگه قـلبـمو از تو پس میگیــرم
شـبا هـمش به میـخونه میـرم من.....