تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

دلم، گرفته از خودم نگو که اشتباه من بودی
برای زنده بودنم همیشه تنها راه من بودی
بی تو شروع من یه پایانه
حرفایی که زدم دروغ بودن
نباشی هیچ جایی تو دنیا نیست
که حس کنم خوبه برای من
اینجا کسی تنهاتر از مـن    نیست
معنی تنهایی رو فهمیـدم
هرکی واسه دلداری بام حرف زد
یه جمله از حرفاشو نشنیدم
اونقدر حواسم به خودم نیست که
نزدیک ترین هامو نمیشناسم
دنیا با من غریبه تر میشه
من دیگه دنیامو نمی شناسم
Ovrtour:
توان اینکه بدمت از دست
در حد شونه های من نیستش
طاقت ندارم ببینم اسمت توو عاشقونه
های من نیستش
دستات دیگه برای من نیسـتش
اینجا کسی تنهاتر از من نیست