تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

کـاش از اول نبــودی دلـم بــرات تنـگ نـمیشــد
اون نگاه من به اون
نگاهه تو بند نمیشد کاش از اول نبودی
چشمم به چشـمت نمیخورد
اگه عاشقت نبودم این دل اینطور نمیمرد
عشق پاکت رو سوزونـدن
دیگه اشکت مال من نیست
گول حرفاتم که خوردم
تو دروغاتم قشنگ نیست به خدا دروغ نگفـتم
من که حرفاتو شنفتم بذار من بگم هنـــوزم
عـاشقـم به پـات میســوزم میسـوزم
من که باورت ندارم همیشــه کـار تـو اینه
هرکاری که خواستی کردی بعد از این بازم همینه
تو داری مثل همیشـه زود قضاوت میکنی
از غــم نـبــودن  مــن هــی شـکـــایـت میــکـنـــی
تو داری مثل گذشته آشیــون و باد میدی
حرفــای قدیــمی رو همـیـنـجـوری هـی آب میدی
تــو لیـاقت منــو  عشـق منــو قـلب منــو
تــو صــداقــت مـنــو اشـک مـنـــو آاهـهـه مـنـــو
تو نداشتی نه نداشتینه نداشتی نگو نه
خودتـو کوچیـک  نکـن  فقـط بروو فقــط بروو
نمیـخوام ببـیـنمت از جلـوی چشمام بروو
آره تـو فـقط بروو کــه تنـهـا  فکـرم همیـــنه
تا ببینم کی پس از  تو توی قلبم میشینه
منـکه کوه غصه ام  ولی یجور سر میکنم
تو فقط بخواه که از من دیگه  نفرین نکنم
آره تـو فـقط بروو کــه تنـهـا   فکـرم همیــنه
تا بینم کی پس از تو  توی قلبم میشینه
بررروو  فــقــــط برروووو