تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

مثل باد سرد پاییز غم لعنـتی     به من زد
حتی باغبون نفهـمید‌ که چه آفتـی به من زد
رگ و ریـشه هام سیـاه شد 
تو تنم جوو  نه خشـکید
اما این دل صبورم به غم زمونـه خنـدید
آسمون مست جنونی ، آسمون تشنه خونی
آسمون مسـت گنــــــــاهی ، 
آسمون چه رو سیــــــــــاهی
اگه زنـدگی عذابه ، یه حباب روی آبه
من به گریه ها میخنـدم ، 
میگم این همـش یه خوابه
مثل باد سرد پاییز...
  ـــ  آسمون تو مرگ عشـقو ،
 توی باخـته هام  نوشــــتی
این یه غم نامه ی تلــخه 
که تو سر تا پام  نوشـــتی
من به لحـظه ی شکســـــتن 
 اگه نزدیک اگه دورم
از ترحم تو بیــزار که خودم سنــگ صبو  رم
 ــ  آسمون تیشــت شکسـته 
من دیگه رو پام میمونم
منو از ــ  تنم  ـــ  بگیـری تو ترانه هام  میمو    نم
اگه زنـدگی عذابه ، یه حباب روی آبه
من به گریه ها میخنـدم ، 
میگم این همـش یه خوابه
مثل باد سرد پاییز غم لعنـتی     به من زد
حتی باغبون نفهـمید‌ که چه آفتـی به من زد
 ــ  آسمون تیشــت شکسـته 
من دیگه رو پام میمونم
منو از ــ  تنم  ـــ  بگیـری تو ترانه هام  میمو    نم