تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

در خونه ای قلبم روی تو همیشه بازه 
وقتی که می خندی چهرت چقد ناز
کمی حساس میشم وقتی دور میشی از من
آخه دست خودم نیست شدی پاره ای از تن
وای چقدر تو دلبری از همه تو سر تری
واسه به دست آوردنت می زنم من به هر دری
وای چقدر تو دلبری از همه تو سر تری
واسه به دست آوردنت می زنم من به هر دری
تو میدونی من دلم گیره
وای وقتی با منی این دلم می ره
هر جا که میری قلـبم باهاته 
مثل یه پایه سایه به سایه قلـبم باهاته
وای چقدر تو دلبری از همه تو سر تری
واسه به دست آوردنت میـزنم من به هر دری
وای چقدر تو دلبری از همه تو سر تری
 واسه به دست آوردنت میزنم من به هر دری