تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

زن زیبا بود در این زمونه بلا 
خونه ای بی بلا هرگز نمونه، ای خـدا
زن گل و ماتمـه خار و گل با        همـه
زن نا مهـربون دشـمن جونه
دل سرای غـمه غم عالم کمه
خونه ی دل دمی بی زن نـمونه
بی دل و دلبرم ــ بی سر و همـسرم
 ــ شاخه ی بی برم، بی هم زبو نم
هر که دارد گلی ــ  رقع آب و گلی
 ــ من بی دل چرا تنـها بـــمونم
بی دل و بی نشان، آخر ای آسمان 
شادی روز و روزگار من کو
مرغ پر بسته ام ــ خسته ام خســته ام
بی قرارم بگو قرار من کو