تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

مردم از دست تو دیگه بسه دو رویی 
 یا این رو یا اون رو کوچولو
دست به دست می کنی ز دستم میگریزی 
 مثال یه آهو کوچولو
پریشون میکنی منو چون گیسویت
از این سو به اون سو کوچولو
خدایا دلم رو به بازی گرفته
دو چشم و دو ابرو کوچولو
تو چشمام نگاه کن بارون پشت شیشه 
 تو دلم آتیشه کوچولو
تو منو سوزوندی میون آتیش نشوندی 
 واسه همیشه کوچولو
منو با غرورم به دنبالت کشوندی 
 از این سو به اون سو کوچولو
اون عهدی که بستی تو دستت شکستی 
 مگه نه تو بگو کوچولو