تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

باز نمه بارونه دله دیوونه
هر لحظه که داغونه میگیره بهونه
از عشقی که از دست رفت دلو ول کرد رفت
از قلبی که تنها شد بی رویا شد
از وقتی که تنهام همش به تو فکر میکنم
بعد تو باید برم یه جایی گم بشم
دیوونه برگرد هنوز من عاشقه توام
تو میدونستی که من دیوونه میشم
تو این هوایه سرد ویرونه میشم
پاییز رفتو حالا این زمستونم
بی تو میگذره نه نمیتونم ــــــ نمیتونم