تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

یه قفس اینوره در یه قفس پشت دره
بی تو هر تجربه ای یا بده یا بدتره
بی تو هر تجربه ای یه تلاش بیخوده
روتو کردی اونطرف تا نبینی چی شده
فرق نمیکنه کجا هر کجا نیستی بده
وقتی بات حرف میزنم
با سکوت جواب نده
هرکدوم از ما یه جور، نگران بعـدشه
چه جوری صدات کنم تا غمم شنیده شه
یه قفس اینور در یه قفس پشت دره
بی تو هر تجربه ای یا بده یا بدتره
از جایی شروع نکن که تهش نبودنه
یه قدم دورتر از این خط قرمزه منه
هرکدوم از ما یه جور