تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

واسه دوس داشـتن تو از یه دنیا بریدم
هر چی غم بود تو دلت من به جونم خریـدم
نه دیگه فکر نکنم  که ازت دل بکنم
وقتی هر ثانیه از تو  با خودم‌ حرف میزنم
آره دیونه منم ای داد ای داد  ای داد ای داد 
تورو قلبم میخواد  دلم از دستم رفت
توی دستت افتاد ای داد ای داد ای داد 
چی میگن اون چشمات
تورو که میبینم نفسم بند میاد
عشق دیوونه من بمون و حرف بزن نرو
هیچ کسى نمیتونه بگیره از دل من تورو
اونکه هر روز و شبش میگذره با فکر تو منم
اونکه هرچى خوبى کرد باز شکستى قلبشو منم
ای داد ای داد ای داد تورو قلبم میخواد
دلم از دستم رفت توی دستت افتاد
ای داد ای داد ای داد چی میگن اون چشمات
تورو که میبینم نفسم بند میاد
وقتی دلگیره  دلم اونى که میدونه تویى
میدونم که آخرش اونى که می مونه توئى
اون که هر روز و شبش میگذره با تو منم
اون که هر چی خوبی کرد شکستى قلبشو منم
شکستى قلبشو منم ای داد
ای داد ای داد ای داد  تورو قلبم میخواد
ای داد ای داد ای داد تورو قلبم میخواد
دلم از دستم رفت توی دستت افتاد
ای داد ای داد ای داد چی میگن اون چشمات
تورو که میبینم نفسم بند میاد