تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه
چون در چینو شکنش دارد دل من کاشانه
بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید زدل دیوانه
دل در مویت دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
در حلقه ی مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه