تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

کاش دوباره برگردیم
 به اولین بوسه به اولین دیدار
کاش کنار هم باشیم تا آخر دنیا تا آخرش این بار
وای چشای مست تو تو اولین دیدار 
یه کاری دستم داد
وای نمیدونی چشمات 
چه حسی اون لحظه به قلب خستم داد
تلخ جدایی برام کجایی الان
خدایی برام سخته از این دوراهی درآم
مرور خاطرات ورود آشنا شروع ماجرا طلوع واژه ها
تموم حس من بهت میشد از زبون جاری
من و تو با هم خیلی خوش بودیم قبول داری
نمیدونم شاید دلم ازت پره
ولی نبودنت برام دور از تصوره