تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردم
حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم
عهدو پیمان تو با ما و وفا با دگران
ساده دل من که قسمهای تو باور کردم
به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود
زان همه ناله که من پیش تو کافر کردم
تو شدی همسر اغیارو من از یارو دیار
گشتم آواره و ترک سرو همسر کردم
از تو بگـذشتمو بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران
ما گذشتیمو گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمانو دگران وای به حال دگران برو ای یار 
به خدا کافر اگر بود به رحم آمده بود
زان همه ناله که من پیش تو کافر کردم
در غمت داغ پدر دیدمو چون در یتیم
اشک ریزان هوس دامن مادر کردم