تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

این رابطه ام مثه عشقای قبلی شد
میگی یه چی کم بود  که آخرش این شد
میگی کم آوردم تو عشق بد آوردم
لعنتی چی  میگی  من که واست مردم
کجا گمت کردم  کجای دنیامی
که هرجارو گشتم  رسید به تنهایی
این رابطه ام   مثل عشقای قبلی شد
چند روز بعد عشقم  واسه تو عادی شد
من تو چشای کی  جز تو نگاه کردم
کی به چشات اومد کجا گمت کردم
من از همه دنیام  تنهایی سهمم شد
صد بار به خاطرت  با همه حرفم شد
کجا گمت کردم  کجای دنیامی
که هرجارو  گشتم رسید به تنهایی
این رابطه ام  مثل عشقای قبلی شد
چند روز بعد عشقم واسه تو عادی شد
کجا گمت کردم  کجای دنیامی