تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D

به من نگاه کن واسه یه لحـظه
نگات به صدتا آسمون می ارزه
من از خدامه بکشم تازتو
تا بشنوم یک لحظه آوازتو
من از خدامه پیش تو بمونم
جواب حرفـاتو خودم بخونم
من از خدامه بمونم دیوونت
سر بذارم رو شهر امن شونت
من از خدامه  بمونی کنارم
من که بجز تو کسی رو ندارم
من از خدامه که نباشه دوری
فقط دلم میخواد بگی چه جوری
من از خدامه که یه روز دعامون
بره تو آسمون پیش خدامون
به عشق اون که بعد اون همه درد
خدا یه بار نگاهی هم به ما کرد
به من نگاه کن