تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

یه ماهه که راه نگاه دل من به سمت یه ماهه
چه ماه قشنگی تو راه یه عشقی باهامه که ماهه
نباشی توی دنیا مگه میشه مگه میشه
چی میشه که بمونی اگه میشه اگه میشه
تو هستی که من اینجام که نمیرم که نمیرم
چی میشه که بمونی تا نمیرم تا نمیرم
یه جایی توی دلمه که جای توئه
تبی که توی تنمه برای توئه
هنوزم من اون عاشق دیوونه ایم
که اگه اشاره کنی فدای توئه
قراره دوباره کنار دل بیقرارم بمونه
چه عشقی چه حسی چه حالی 
باهاش تو دل هردومونه
نباشی توی دنیا مگه میشه مگه میشه