تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

میگی مثل تو آدم زیاده ولی اینجا کی مونده کنارت
دوباره میفتی یاد حرفام
 مثل من کی میشه بی قرارت
اون همه خاطررو نمیشه خط زد
 یه روز خوب بودی با من یه روز بد
داره لحظه هامون میره از دست
 مگه چی شده خوردیم به بم بست
منو ول نکن تـو این کوچه ی تاریک
 من بی تو میمیرم
فکر نکن میان جاتو می گیرن 
با چار تا حرف توی دل میرن
خاطره هامون از بین میرن
منو ول نکن دیگه دیونه 
کسی جز من و تو نمیدونه
که اگه الان کنارت موندم 
 ما بهم قول دادیم این یه قانونه
تو بری تنها می مونم بدونت حتی تو این جمعا
همه میگن ولش کن اینا نمیدونن بی تو تنهام
من برو خودم نمیارم ولی دیونه شدم باز
هر دفعه یادت میفتم من با یادت می کنم پرواز
پس دیگه منو تنهام نزار پس دیگه منو تنهام نزار
منو ول نکن تو این کوچه ی تاریک