تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

این حرفا حالیش نیست 
دلم که یکی بخواد جاتو بگیره
تو دلم این حرفا حالیش نیست 
دلم که یکی بخواد جاتو بگیره
خوشگلم من با خیاله تو 
نمیدونی که تا کجا سفر کردم خطر کردم
با خودم میگفتم آخر یکی 
درکم میکنه یاد تو آخر منو از دره پرتم میکنه
فکر نمیکردم تو باشی اونکه زخمم میکنه
حالا که میخوای بری دیگه آتیشم نزن درد من 
کم نیست با حرفات لااقل نیشم نزن
من دوست دارم عزیزم تیشه به ریشم نزن
حیف حیفه روزایی که بد شد 
آخرش من من همونم که گذشت آب از سرش
این منم اونی که تو هیچ وقت نخواستی و نکردی
باورش آخرش