تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

بهشت ازدست آدم رفت
از اون روزی که گندم خورد
ببین چی میشه اون کس که 
یه جو از حق مردم خورد
کسایی که تو این  دنیا    حساب ما رو پیچیدن
یه روزی هر کسی باشن حساباشون پس میدن
عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست
پرستش راه تسکینه پرستیدن تجارت نیست
سر آزادگی مردن ته دلدادگی میشه
یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه