تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

دلم واست تنگ میشه هر روزی که رد میشه
واسه من یه زنـدونه این خونه بی تو
چشات منو میگیره میخندی جونم میره ــــ
دیوونه میشم واست میـشم هی بی تابت
منو ترکم نکن اصلا بی تو من از همه خسـتم
همه دنیام تو نگاته نگیر از من
چشاتو تو دیوونه منم عاشق دو پرنده روی ابرا
میرسیم ما ته دنیا نگیر از من چشاتو
منو ترکم نکن اصلا بی تو من از همه خسـتم
همه دنیـام تو نگاته نگیر از من
چشاتو تو دیوونه منم عاشق دو پرنده روی ابرا
میرسیم ما ته دنیا نگیر از من چشاتو
برام سخت شده نمیتونم از فکر تو درام
حواسم به توئه 
سمت اون چشات که پیچیده به پام
نفس حبس شده کارم سخت شده
دلم تنگه هی همش من تو رو می خوام
منو ترکم نکن اصلا بی تو من از همه خسـتم
همه دنیام تو نگاته نگیر از من
چشاتو تو دیوونه منم عاشق دو پرنده  روی ابـرا
میرسیم ما ته دنیا نگیر از من چشاتو
منو ترکم نکن اصلا بی تو من از همه خسـتم
همه دنیـام تو نگاته نگیر از من
چشاتو تو دیوونه منم عاشق دو پرنده روی ابرا
میرسیم ما ته دنیا نگیر از من چشاتو