تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

چی می‌تونه ازم بگیـره رویات
اگه حتی نشه که سهم من باشی
میبینی از یه دنیا میگذره اونـکه
هنوزم که هنوزه همه دنـیاشی
آره یه روزی میرسم به آغوشت
اینو گفته بودم وقتی تو رو دیـدم
تو میدی دستاتو به دستای سردم
منم هرچی که دارمو بهت میدم
از تو پر میشم تا میبینـمت
دستو پامو دستو پامو گم میکنم هنوز
دلخوشم که این حـس عاشـقی
(2)تورو عاشـقت عاشق میکنه یه روز
فقط عطر تو را نفس کشیدم تا
هوای تو نره یه لحظه از جونم
تو اومدی تازه زندگی کردم
تموم زندگیمو به تو مدیـونم
یه روزی خیره میشی توی چشـمامو
همه حرفامو میگم و سبک میشم
نگاهت می کنم تا میتونم اون روز
برای اولین باره که رک میشم
از تو پر میـشم تا میبینـمت
دستو پامو دستو پامو گم میکنم هنوز
دلخوشم که این حس عاشـقی
تورو عاشقت عاشق میکنه یه روز