تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:E

تنها بودم توی دنیای خدا تنها بودم
تک و تنها بی عشق نمیدونستم من
زندگیم از کجا شروع میـشه به کجا ختم میـشه
همه جا دنبال عشق میگشـتم
همه جا دنبال عشق میگشـتم
توی هر رد و گذر توی هر خط و خبر
همه جا دنبال عشق میگشتم توی هر موج نگاه
توی هر خنده ی شیرین  توی هر صدای پا
همه جا دنبال عشق میگشتم
ناگهان عشق و تو چشمای تو پیدا کردم
آره تو چشمای تو تو که همیشه با من دوست بودی
تو که نزدیکتر از همه بودی
همه جا همپای من بودی و من همپای تو
من چه غافل بودم همه جا دنبال عشق میگشتم
جز توی چشمای تو همه جا دنبال عشق میگشتم