تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D

لای لای لالای لای لای لای لای لالای لای لای لای لای لالای لای لای
لای لای لالای لای لای
میگی با من که باشی  هر چه باد آباد  
حتی باشم تو  ناکجا آباد
میسپری تقدیرت رو دست باد 
فکر ما درگیر فکر تو آزاد
میگم آیندم با تو چی میشه 
میگی قسمتت هر چی بود همون میشه
میگم این طرز فکرو از سرت دورکن
میگی من همینم تو اخلاقتو با من جورکن
هی سرمو کلا میزاری منه ساده ی پاپتی
میگم اینجوری نمیشه 
میگی اصن اینجوری راحــتــی
میگم ولم کن نمیخوام دست کم مارو بچرخون
اگه قسمت ما اینه باشه خیالی نیس بچرخون
یه وعده دادی برات اینجور صلاحه 
هی میگفتم نه این فکرت اشتباهه
هی میگفتی نه این قصه جور دیگس 
هی میگفتم نه تو کفش تو یه ریگ هس
هی میترسیدم بام بازی دربیاری 
من برم فردا پشتم حرف دربیاری
هی میترسیدی من از تو بترسم 
میگم بدونی من از گود میترسم