تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F

برگا که میریزن
میرقصن تو باد از خاطره لبریزن
بگو یادته  منو    من عاشق پاییزم
دلم موهاتو میخواد باز پاییزه عزیزم
بگو یادته منو     بریدش از من
برید و دل کند کاشکى میشد باشه پیشم
گذشته هر چند
به راهش ادامه داد و به راهم ادامه دادم
بریدیم از هم بریدیم از هم
نگاهش به سمته تقدیر به پاهام که قفلو زنجیر
بریدیم از هم بریدیم از هم
دوست داشتنه تو واسه من یه مرهمه درد نیست
تقدیر این بود که ازت دور باشم
تقدیر با من همدرد نیست
خیلى حرفا موند بینمون
فرصت نشد به هم بگیم میگذرن
به وقت تو تا ابد ساعتاى زندگیم