تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D

خاطره یادته گریه کردیم
یکی مرده بود زیر بارون
خاطره یادته شکوه کردیم
از خدا و از ترس زمستون
نفرین زمین و خواب مردم
مال و فال و سال این جماعت
همرو گرفت توی مشتش
آدما مردن خیلی راحت