تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

آه تو رهایی مثل پروانه ی دیوانه ی پرواز
تو صدایی زنده و ساده به زیبـایی آواز
تو هوایی مثل تصویر همین منظره دلبـاز
باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز
لحظه شیرین قرارم تویی
هر چه از آن خاطره دارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی
عاشقم و دار و ندارم تویی
لحظه شیرین قرارم تویی
هر چه از آن خاطره دارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی
عاشقم و دار و ندارم تویی
آی دیدم از دور موی تو رسم پریشانی دنیـاست
دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیـداست
در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست
با تو مستم بهترین جای جهان با تو همینجاست
لحظه شیرین قرارم تویی
هر چه از آن خاطره دارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی
عاشقم و دار و ندارم تویی
لحظه شیرین قرارم تویی
هر چه از آن خاطره دارم تویی
دلخوشم از اینکه کنارم تویی
عاشقم و دار و ندارم تویی