تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

به پایین نشستم خیالت نره
من از خیلیا خیلی بالا ترم
من اون قدر دارم که با یک نفس
تموم غم هات و یه جا میخرم
مثل خاک قالی که باید تکوند
مثل شیشه غم که باید شکست
به این آسمون طلایی قسم
به این سفره باز و نونی که هست
فقط عشق میتونه با بودنش
یه دنـیای غمگین و شادش کنه
کم آورده بودم به دادم رسید
خدا درد عشق و زیادش کنه
خودم خم شدم تا تموم تنم
واسه جاده ی زندگی پل بشه
کنارت نشستم مدد خواستم
یه کار نشد با توکل بشه