تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

منو وادار نکن بشکنه بغـضم 
من از سنـگینیه این بغض میترسم
من از اطرافیانم روزی چند بار
جای قرصای سردردو میپرسم
بعد یه عشق چند ساله ی مبهم 
تو چشمام بی کـسی فریاد میزد
عشقم به خاطر عشق جدیـدش 
وقت رفتن سر من داد میزد
هی غریبه جای من نشستی پاشو 
خیلی دست و پا زدم واسم بمونه ـــــــ 
هی غریـبه دنیامو ازم نگیر 
اون همه دار و ندارمه میدونه
هی غریبه جای من نیستی بفهمی
تو نبودش من روزی چند بار شکسـتم
هی غریـبه اون کنارت موندنی نیست 
من پای دردو دلاش خیلی نشسـتم
بیخیال این همه خاطره نشو نرو 
باعث و بانی این فاصله نشو نرو 
من دوست دارم برگرد
اون غریبه شکل من عاشق خود تو نیس
اون غریبه مثل من تنها عاشق تو نیست 
من دوست دارم برگرد
بیخیال این همه