تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

گل سنـگم گل سنـگم   چی بگم از دل تنـگم
مثل آفتاب اگه بر من    نتابی سردمو بی رنگم
همه آهم   همه دردم   مثل طوفان پرگردم
باد مستــم که  تو صـحرا   میپیچم دورتو میگردم
مثل بارون اگه نباری      خبر از حال  من نداری
بی تو پرپر میشم دوروزه
دل سنگت برام میسوزه
گل سنگم گل سنـگم   چی بگم از دل تنگم