تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

واسه یه همزبون یه یار خوب و مهربون
دنیارو پرسه زدم هرشب وروزبادل وجون
همه دنیا رو دیدم تا به اینجا رسیدم
که میگم مثل زن ایرونی هیجا ندیدم
زن ایرونی تکه خوشکله با نمکه
زن ایرونی تکه والا یه دنیا نمکه
زن ایرونی تکه خوشکله با نمکه
زن ایـرونی تکه والا سر و پا نـمکه
عاشقونه روز و شب به پات میشیـنه
اون نجیب وباصفاست حسنش همیـنه ـــــــ 
وقتی اون عاشق بشه عاشقتریـنه ـــــــ 
اون گل سرسبده مشرق زمیـنه ـــــــ 
زن ایرونی تکه خوشکله با نمکه
زن ایرونی تکه والا یه دنـیا نمکه
زن ایرونی تکه خوشکله با نمکه
زن ایـرونی تکه والا سر و پا نمکه
زن ایرونی تو دنـیا بهتریـنه ـــــــ 
حرفهای با نمکش به دل میشـینه ـــــــ 
دیگه چی بگم که با صفا تریـنه ـــــــ 
چون گل سر سبد مشرق زمیـنه ـــــــ 
زن ایرونی تکه خوشکله با نمکه
زن ایرونی تکه والا یه دنیا نمکه
زن ایرونی تکه خوشکله با نمکه
زن ایـرونی تکه والا سر و پا نمکه