تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

پی حس همون روزام پی احساس آرامش
همون حسی که این روزا به حد مرگ میخوامش
دلم میخواد عاشق شم آخه فکرت شده دنیام
اگه عاشق شدن درد من این دردو ازت میخوام
اگه ایــــــــــــــــــن زندگی باشـــــــــــه ـــــــ 
من از مردن هراسم نیست
یه حســـــــــی دارم این روزا ـــــــ  ـــــــ 
شاید مردم حـواسم نیست
اگه این زندگی باشه اگه این سهمم از دنیاست
من از مردن هراسم نیست
یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم
شاید مردم حواسم نیست
بعد تو من از همه دنیا بریدم
باورم کن من به بد جایی رسیدم
لحظه لحظه زندگیمون با عذابه
باورم کن حال من خیلی خرابه