تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

چشماتو میبینم هر روز از پشت شیشه
دستاتو میگیرم تو خیال هر روز و همیشه
من با تو
میخام بمونم بگو  چــرا    نمیشه
دردامو اخه به کی بگم دیگه کسی نمونده که
حرفامو بهش نگفته باشمو این یه سواله که
اشکامو اخه چرا ندیدی به رنـگ  اتیشه
تنهایییییییییییییییییییی
داره میکشتم ولی حس میکنم که تو
اینجاییییییییییییییییییی
دیگه گذشته امروز ولی دنیاداره
فرداییییییییییییییییی
تو یه رویاییییییییی
میدونممممممممم
که تو دوستمداریو از تو چشات اینو
میخونمممممممممممم
جای خالیه تو هنوز حس میشه هر جای
این خونه امممم ـــــــ 
بگو میـمونممممم امممم