تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

رقص تو روبه روی من جانمو تازه میکنه
تکراره لحظه های نابه
رقص تو ریتم وسوسه تو اوج حسو حاله و
پروازه کنده توی خوابه
وقتم امشب وقته برگشتن 
رو به عشقه با تمامه من
گم شدم از من که دوباره منو پیدا کنی ـــــــ 
رو به آینده با یه بوسه منو امضاء کنی
کنار تو تک تک آدمارو باور  میکنم
زیبایی لحظه رو با حضورت از بر میکنم ـــــــ 
از رقص تو مهتاب میخواد رو تن خیس پنجره
جا خوش کنه
شب از خودش سر میره و
دلش میخواد ماهو ستاره کش کنه
میرقصیو میرقصیو 
من از خوشی هوا رو بوسه میزنم
میرقصیو میرقصیو 
من معنیه دل بستنو حس میکنم
کنار تو تک تک آدمارو باور میکنم
زیبایی لحظه رو با حضورت از بر میکنم