تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

گلم این روزا چقدر دلوم هوای تو کرده
اینقدر خوبی که خدا فقط نگای تو کرده
نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خرابه حاله
هر کی نیگای چشای تو کرده
وای یار جونیم یاد کارات چراغه دلومه گل
مهربونیت تا قیومت تو باغ دلمه
دمه غروبو دله تنگو هیچی نداره بی  تو رنگو دل
قشنگت شده سنگو وای
بی تو میگیره دله خونه دلم همیشه بی تو خون
دیگه امیدی نمی مونه وای گلم این روزا
گلم وقتی باشی روزگارم بهار شیراز خدا هم به
قلب عینه آینه به سر مو مینازه دمه غروبو
گلم این روزا