تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اشوبه دلم بیا ببین ارومه دلم
نباشی نه
بی تو داغـونه دلـم       ــــــ
دل من یه وقتایی میگـیره
اگه باشی دل اروم میگـیره
دل من از تنهایی میـمیره
بدون نباشی کسی جاتو نمیگیره
عاشقتم
دله منو هرکاری کنی
باز نمیگه بهت نه
نه حتی اگه قهر کنی بری
باز میگه عاشقتم
من یه ادمی که دل بسته
به دل تو
تو یه ادمی که محل نمیدی
به دله من
چشاتو وا کن که میخام ببیـنم
چشایی که با رنگش
اسمونو کشیـدیم
مگه چیه بشی تمومه وجودم
بیا پیشم که یکم اروم بگیـرم
عشقه تو تمومه
وجودمو پر کرده
نمیتونم جز تو کسیو ببیـنم
کسیو ببیـنم